بلند گوش

پیر زن ها هنگامه صحبت با گوشی(تلفن)٬ بلند بلند صحبت می کنند
پیر مردها هنگامه غرغر٬ بلند بلند غر می زنند
دیده شده جوان هم بر بلندی رفته و به بلندی فریاد زده
حتی کودک که از رحم بر می آید٬ وقتی از آن رحم تاریک به این جهان روشن می آید٬ فریاد بر می آرد!
این نشانه تنهایی است.
تنهایانی که مشترک مورد نظری را برای سخن مستقیم خود ندارند؛ پس بلند صحبت می کنند٬ بلند غر می زنند و بلند فریاد می کشند. حتی بلند و بلندبلند هم فکر می کنند؛ چرا که رسیدن به این بلندی٬ حتی به گوش مرده نیز٬ پیامی رسیده به یک مخاطب را به همراه دارد.
حتی آن کودک! ادامه خواندن “بلند گوش”