مردمان

وای از یونجه ای که می خورند
حاشا از ادراری که می نوشند
مردم را می گویم
آنان که از ثانیه ای برای بالا آوردن کلمات متوهمانه٬ دریغ نمی کنند
مرده را در گور آبستن می کنند
مهاجر را بیگانه
و تنها را مغموم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.